Odborná rada pro BIM přivítala v říjnu další nové členy

I v říjnu přivítala Odborná rada pro BIM nové členy, čímž konkrétně rozšířila svoji členskou základnu o společnosti CAD Studio a GEFOS inženýring

13 NOVEMBER 2014, PRAHA, ČESKá REPUBLIKA
Summary
Členská základna Odborné rady pro BIM se v říjnu rozrostla o nové kolektivní členy firmy CAD Studio a GEFOS inženýring. Oba kolektivní členové svým rozhodnutím vstoupit do Odborné rady pro BIM mohou být příkladem ostatním firmám, protože potvrzují jednoznačný trend, kterým je nevyhnutelnost zavést metodiku BIM do všech oblastí investiční výstavby jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru.

Není žádným tajemstvím, že posláním Odborné rady pro BIM je sdružovat členy za účelem propagace a dlouhodobé popularizace metodiky BIM, napomáhat tak uplatnění nového způsobu práce ve stavebnictví, ve všech zásadních etapách životního cyklu staveb od projekční činnosti přes výstavbu až po správu majetku.

Pro naplňování výše uvedených cílů organizuje Odborná rada pro BIM ale i  její členové celou řadu aktivit, pořádání BIM seminářů, konferencí, pravidelná setkávání členů v rámci činnosti pracovních skupin. Všechny tyto aktivity jsou závislé na činnosti řádných členů CzBIM. Členové Odborné rady pro BIM mají rovněž příležitost reprezentovat spolek na akcích svých, ale i spolupracujících subjektů - na seminářích, přednáškách, konferencích.

Proč se vaše firma rozhodla stát členem Odborné rady pro BIM?

Jan Binter,
ředitel společnosti CAD Studio a.s.

"CAD Studio má za sebou dlouhou historii podpory BIM technologií, už od příchodu Autodesk Revitu na český trh v roce 2003. Vidíme, jak nasazení BIM řešení u našich zákazníků přináší konkrétní výsledky a zvýšenou efektivitu, a jak se původní idea mění v reálné uplatnění v praxi. Kromě samotných BIM produktů jako je Autodesk Revit, Navisworks či Building Design Suite nabízí CAD Studio i řadu doplňkových služeb, pilotní projekty pro zavedení BIM v projekčních firmách, integrace projekčních aplikací s dalšími firemními nástroji, systémy pro správu projekčních dokumentů, vizualizace, simulace, web aplikace či školení. Jsme rádi, že nezávislé organizace jakou je například CzBIM podporují rozšiřování BIM technologií v českém a slovenském stavebním průmyslu. Členstvím v Odborné radě pro BIM se chceme dále přiblížit našim zákazníkům a pomoci řešit reálné otázky při zavádění těchto technologií na našem trhu."


Jaroslava Urbánková,
ředitelka společnosti GEFOS inženýring

"Společnost GEFOS inženýring má komplexně sestavené portfolio služeb z oboru projektové a inženýrské činnosti, právních vztahů k nemovitostem a facility managementu. Hledáme způsoby a metody, jak zrychlit, zlevnit a zefektivnit naši práci a nabídnout tak zákazníkovi (investorovi) kromě kvalitního výstupu (služby) i kvalitní a efektivní přidanou hodnotu. V lednu letošního roku jsem se účastnila odborně zaměřeného semináře na problematiku BIM, který se konal na ČVUT v Praze. Informace jsem si doplnila o praktické zkušenosti kolegů v Anglii díky účasti na tzv. BIM konferenci pořádané ICES (Institution of CIVIL ENGINEERING SURVEYORS).

Technologie BIM znamená nový přístup k tvorbě a sdílení dokumentace a informací o stavbách, a to nejenom po dobu jejich zrodu, nýbrž po dobu životnosti stavby. V mnoha zemích má publikovatelné výsledky, v mnoha zemích je již běžným standardním postupem. Domnívám se, že dokáže splnit mé shora uvedené představy a cíle.

Coby kolektivní člen Odborné rady pro BIM předpokládám, že se budu prakticky podílet na splnění cílů sdružení, přispěji praktickými zkušenostmi z oboru a prací s BIM produkty a v neposlední řadě, že se budu aktivně podílet na propagaci jak činnosti sdružení, tak samotné technologie BIM"

Z principu samotné existence sdružení je potřeba zdůraznit, že firmy do Odborné rady pro BIM by firmy měli chtít vstupovat především proto, aby se mohli jejich zástupci aktivně podílet na činnostech uvnitř sdružení, pracovat na dílčích úkolech vycházejících z aktivit pracovních skupin, apod... A za to by jim mělo patřit poděkování, protože bez jejich přičinění by nebylo možné zavádět metodiku BIM do praktického života, nevznikaly by metodické pomůcky či komentáře k evropským směrnicím týkajících se BIM. Díky členům CzBIM vznikají i první překlady BIM zahraničních materiálů, které jsou následně k dispozici ostatním členům Odborné rady pro BIM.

Staňte se i Vy členem CzBIM!

Členství v Odborné radě pro BIM je v zásadě rozděleno na individuální a kolektivní. Druhé jmenované je určeno firmám jakými jsou třeba právě společnosti CAD Studio nebo GEFOS inženýring. V rámci kolektivního členství je možné být řádným kolektivním členem, případně členem sponzorským. Oba druhy kolektivního členství se liší v množství nabízených výhod, které v rámci členského příspěvku Odborná rada pro BIM nabízí. Výčet jednotlivých výhod naleznou zájemci o členství na stránkách Odborné rady pro BIM v sekci členství.

#####

O firmě CAD Studio

Společnost CAD Studio a.s. je tradičním dodavatelem CAD/CAM, BIM a GIS řešení ve střední Evropě. Portfolio společnosti pokrývá všechna profesní řešení v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví a architektury, geodézie a mapování, vizualizace a animace i geografických informačních systémů pro správu majetku a infrastruktury.
www.cadstudio.cz


O firmě GEFOS inženýring

GEFOS inženýring, s.r.o. je jednou z dceřiných společností firmy GEFOS a.s.. Její činnost se komplexně zaměřuje na projektové a inženýrské činnosti, které, mimo jiné, v sobě zahrnují i řešení právních vztahů k nemovitostem.
www.gefosinzenyring.cz


Quotes
"CAD Studio má za sebou dlouhou historii podpory BIM technologií, už od příchodu Autodesk Revitu na český trh v roce 2003. Vidíme, jak nasazení BIM řešení u našich zákazníků přináší konkrétní výsledky a zvýšenou efektivitu, a jak se původní idea mění v reálné uplatnění v praxi. Kromě samotných BIM produktů jako je Autodesk Revit, Navisworks či Building Design Suite nabízí CAD Studio i řadu doplňkových služeb, pilotní projekty pro zavedení BIM v projekčních firmách, integrace projekčních aplikací s dalšími firemními nástroji, systémy pro správu projekčních dokumentů, vizualizace, simulace, web aplikace či školení. Jsme rádi, že nezávislé organizace jakou je například CZBIM podporují rozšiřování BIM technologií v českém a slovenském stavebním průmyslu. Členstvím v Odborné radě pro BIM se chceme dále přiblížit našim zákazníkům a pomoci řešit reálné otázky při zavádění těchto technologií na našem trhu." Jan Binter, ředitel společnosti CAD Studio a.s.
"Společnost GEFOS inženýring má komplexně sestavené portfolio služeb z oboru projektové a inženýrské činnosti, právních vztahů k nemovitostem a facility managementu. Hledáme způsoby a metody, jak zrychlit, zlevnit a zefektivnit naši práci a nabídnout tak zákazníkovi (investorovi) kromě kvalitního výstupu (služby) i kvalitní a efektivní přidanou hodnotu. V lednu letošního roku jsem se účastnila odborně zaměřeného semináře na problematiku BIM, který se konal na ČVUT v Praze. Informace jsem si doplnila o praktické zkušenosti kolegů v Anglii díky účasti na tzv. BIM konferenci pořádané ICES (Institution of CIVIL ENGINEERING SURVEYORS). Technologie BIM znamená nový přístup k tvorbě a sdílení dokumentace a informací o stavbách, a to nejenom po dobu jejich zrodu, nýbrž po dobu životnosti stavby. V mnoha zemích má publikovatelné výsledky, v mnoha zemích je již běžným standardním postupem. Domnívám se, že dokáže splnit mé shora uvedené představy a cíle. Coby kolektivní člen Odborné rady pro BIM předpokládám, že se budu prakticky podílet na splnění cílů sdružení, přispěji praktickými zkušenostmi z oboru a prací s BIM produkty a v neposlední řadě, že se budu aktivně podílet na propagaci jak činnosti sdružení, tak samotné technologie BIM." Jaroslava Urbánková, ředitelka společnosti GEFOS inženýring
Images
Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news