BIM DAY 2016 aneb pozvánka do světa Stavebnictví 4.0

Kam se bude ubírat stavebnictví ovlivněné 4. průmyslovou revolucí? Stavebnictví 4.0...

08 NOVEMBER 2016, PRAHA, ČESKá REPUBLIKA
Summary
Je na čase zamyslet se nad dopady čtvrté průmyslové revoluce. Je potřeba si uvědomit, že její dosah sahá mnohem dál, než jen za brány areálů továren a průmyslových podniků. Čtvrtá průmyslová revoluce má společenský přesah a dotýká se takřka všech oborů lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje. Informační modelování staveb (BIM) lze vnímat jako jeden ze základních pilířů inovací pronikajících do stavebnictví, jako jeden ze základních předpokladů. Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit 10. listopadu 2016 na výroční konferenci BIM DAY 2016.

Jste připraveni na BIM revoluci? BIM Revoluce je tady! Revoluce nebo evoluce? Takové byly podtituly předchozích ročníků konferencí BIM DAY. „Nemá příliš smysl polemizovat, nakolik jsou nové technologie postupně uplatňované ve stavebnictví revolucí nebo "jen" evolucí. To totiž nic nemění na skutečnosti, že se v současnosti nacházíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce.“ Říká Petr Vaněk, předseda Odborné rady pro BIM a doplňuje: „Čtvrtá průmyslová revoluce nutně ovlivní také stavebnictví. Stavebnictví, které bude těžit z inovací a které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metodiky Informačního modelování staveb. Jen takové stavebnictví bude totiž hodno pojmu Stavebnictví 4.0.“

Iniciativa Stavebnictví 4.0
Iniciativa Stavebnictví 4.0 vychází z usnesení vlády ČR k iniciativě Průmysl 4.0 č. 729 ze dne
24. srpna 2016, které ukládá předsedovi vlády založit ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy České republiky a dalšími zainteresovanými členy vlády do 24. listopadu 2016 Alianci Společnost 4.0 jako koordinační mechanismus se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí ke koordinaci agend spojených se 4. průmyslovou revolucí.

Uvedené usnesení vlády ČR kromě jiného vyzývá hospodářské a sociální partnery, zejména představitele Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářské komory České republiky, aby představili vlastní iniciativy, kterými mohou aktivně přispět k implementaci a realizaci myšlenek 4. průmyslové revoluce.

Odborná rada pro BIM se svými členy i dalšími zainteresovanými partnery se proto rozhodla reagovat na vznik Aliance Společnost 4.0 konkrétní iniciativou: Stavebnictví 4.0

Společnost 4.0 | Průmysl 4.0 | Stavebnictví 4.0

Program plenární části konference je rozdělen do dvou bloků. První bude věnován obecně metodice BIM jako jednomu ze základních pilířů Stavebnictví 4.0. Není to však jenom metodika BIM, která bude hrát důležitou roli. Obecně bude první blok o zavádění inovací, které si naplňování myšlenky Stavebnictví 4.0 rozhodně vyžádá. Mezi zahraničními řečníky vystoupí Paul Wilkinson z Velké Británie, Magdalena Pyszkowska z Polska či Henri Achten z Holandska.

BIM pro stavby dopravní infrastruktury

Ve druhém bloku zaměřeném tentokrát na stavby dopravní infrastruktury představí domácí odborníci, kteří metodikou BIM na domácích dopravních stavbách již mají své zkušenosti. Mezi řečníky se představí Josef Žák, zástupce společnosti Skanska a pedagog Fakulty stavební ČVUT v Praze, Pavel Růžička, zástupce společnosti Hochtief a Marek Přikryl z Teamu Exact.

Tím však program zdaleka nekončí. Součástí konference budou, již tradičně, odpolední panelové diskuze na různá témata: BIM v ČR: aktuální stav, BIM a výuka, Technologie pro (Open)BIM spolupráci, BIM pro pozemní stavby, BIM pro dopravní stavby a diskuzní panel nazvaný BIM inspirace.

Konference BIM DAY 2016 se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9:00 do 17:30 hodin v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny v Praze. Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMDAY.cz. Organizátorem je Odborná rada pro BIM.

Quotes
"Nemá příliš smysl polemizovat, nakolik jsou nové technologie postupně uplatňované ve stavebnictví revolucí nebo "jen" evolucí. To totiž nic nemění na skutečnosti, že se v současnosti nacházíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Čtvrtá průmyslová revoluce nutně ovlivní také stavebnictví. Stavebnictví, které bude těžit z inovací a které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metodiky Informačního modelování staveb. Jen takové stavebnictví bude totiž hodno pojmu Stavebnictví 4.0." Ing. arch. Petr Vaněk - předseda rady sdružení Odborné rady pro BIM
Images
Videos
Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news