BIM – technologické procesy řešení a řízení staveb dnešní doby a krok správným směrem

Procesy digitálního stavění a provozu staveb (BIM) se stále více stávají běžným nástrojem českých projekčních a stavebních firem. Důvodem je především lepší kontrola nad celým projektem, včetně efektivnějšího řízení výstavby.

19 APRIL 2016, PRAHA, ČESKá REPUBLIKA
Summary
BIM není budocností jen pro pozemní stavby, ale pro stavebnictví obecně. Najde proto uplatnění také u dopravních staveb. Potvrdila to hojná účast na odborné debatě organizované Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM).

Na dnešní konferenci, kterou pořádala Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, se ukazuje, jak mají sloužit BIM procesy v celém životním cyklu projektu – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy a do důsledky až po správu stavby.

BIM je především o změně způsobu práce a myšlení

Hojná účast na odborné debatě potvrzuje, že BIM, z anglického Building Information Modeling = informační modelování při výstavbě, je vnímán jako praktický nástroj, který umožňuje vysokou kvalitu standardu projektu v jeho celém životním cyklu. Díky této technologii je možné v jednotlivých fázích životního cyklu stavby využívat přínosy, které při klasickém přístupu nejsou dostupné. Kontrola a koordinace projektu zkvalitňuje řízení projektu, snižuje počet chyb a nepřesnosti v dokumentaci, urychluje a upřesňuje výkazy výměr. Simulace výstavby umožňuje odhalení chyb nejen v době přípravy projektu, ale po celou dobu výstavby, neboť umožňuje vizualizaci v reálném čase.

Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury mají snahu zavést a podporovat takovéto procesy ve svých projektech. „Rádi bychom si vyzkoušeli pilotní projekt, u kterého bychom prošli všemi fázemi procesu. Věříme, že tak dosáhneme větších úspor ve státním rozpočtu, které můžeme použít jinde, a to je pro nás podstatným benefitem, “ říká Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI.

Evropské normy pro BIM

Trendem v Evropské unii je tvořit v procesech BIM především státní zakázky. Ve Velké Británii je již platná legislativa pro zadávání veřejných zakázek pomocí metodiky BIM. V Norsku či Finsku je již několik let požadavkem tvořit projekty veřejných zakázek pomocí principů BIM. Evropský parlament přijal směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, ze které vyplývá, že ve veřejných zakázkách je možné požadovat BIM. V Čechách je nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve stavu schvalování. Lze očekávat, že do budoucna přijdou i další změny legislativy. Již dnes někteří významní čeští investoři a stavební firmy vyžadují pro své projekty data z BIM modelů s cílem digitalizovat postupně procesy výstavby.

Jedním z nevětších projektů u nás, při kterém bylo využito metodiky BIM v podobě pokročilých 3D/BIM modelů, bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení metra I.D od společnosti Metroprojekt.


Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

ARI je think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj naší veřejné infrastruktury.

Odborná rada pro BIM (CzBIM)

Odborná rada pro BIM je organizace, jež se systematicky a dlouhodobě věnuje problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy.

Quotes
""Rádi bychom si vyzkoušeli pilotní projekt, u kterého bychom prošli všemi fázemi procesu. Věříme, že tak dosáhneme větších úspor ve státním rozpočtu, které můžeme použít jinde, a to je pro nás podstatným benefitem,"" Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI
Images
Videos
Download PDF
Download PDF
About Odborná rada pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

news